Sunrise at Lake Manatee State Park

Sunrise at Lake Manatee State Park

LakeManatee

A beautiful morning at Lake Manatee State Park.
Photo by Misty Cladas

LoveTampaBay
lovetampabay@tbep.org